Rezon pou fòmasyon aprentisaj

Rezon pou fòmasyon aprentisaj developman pwofesyonel la

Anplis de sa yon pral patisipé lan plizyè atelye, konferans ak seminè epitou kolok ak fowòn pou sa kapab brase lide yon twò epitou yon pral fé yon staj ki se bon jen pratik pwofesyonel nan espas travay la tou te gen ladann nan antrepriz lokal ak etranje ki lakay yo nan pwogram fomasyon aprentisaj la nan metye pwa la. Fòn  mwen dwe di ou twò, staj a pral oryante konpleman kou akademik yo pou tout jenn Ayisyens ak Ayisyen granmoun pwofesyonèl yo, fanms tan kou gasons si seleman yon konpletè toutbon Nivo edikasyon siperyè inivèsite yo (Niveau des Études Universitaires du premier cycle) epi yon geyen lan men diplòm a ke yo relè  « une Licence ou une Licence professionnelle ou un Diplôme universitaire » oubyen Nivo 3 Ansèyman Sekondè a (Niveau 3 de l’Enseignement Secondaire) epi yon geyen lan men  diplòm a ke yo relè « Baccalauréat 2ième Partie » epitou ke yo te rekonèt tankou yon diplòm « Terminale II » oubyen parèy li ki te rekonèt lan sistèm ansèyman Aysyen ki te metè sò sou diplòm a  yon bon jen papye enstitisyon leta Peyi Dayiti a bay oubyen tankou parèy li ke yon ta geyen lan tan lontan epitou avek bon jen kalite eksperyans pwofesyonel. Epi pou sa ka fé pratik tankou m ta dire yon pral mete an pratik kou ke yon te apran yo pou sa ka fè fòmasyon aprantisaj ak pou sa alè chèche piplis pwofondè lan pratik pwofesyonel la lan travay yo tankou nan fé Jesyon Ospitalite pou PiTi-ak-Mwayen Biznis ki nan Lòtel ak Otèl bò plaj, fé Jesyon ekotouristik, fé Jesyon nan Otèl ak Restoran, fé Jesyon kay pensyon epitou ospitalite zanmitay lakay yon (Guesthouses), fé Jeyson pou bay bon jen kalité sèvis pou ospitalite zanmitay lan gran Otèl Entènasyonal lakay yo (Conciergerie), elatrye..

Se pou sa ke tankou m ta dire yon ke pou sa nap toujou la pou soutni tout jenn Ayisyens yo, fanms tan kou gasons chak ane pou yo sa kapab byen chawzi yon bon jen lekòl pou metye a, yon lekòl teknik a epitou yon inivèsite lan fomasyon aprentisaj la lan metye ki òganise vwayaje ak animatè touristik pou fè visite ke se vwayajè entanasyonal ki vini de lan peyi lòt bò dlo ak touris lakay; ki pou sa bay bon jen kalite sèvis pou resevwa touris yo lan « Front Desk Services » a; ki pou sa bay bon jen kalite sèvis ekonomi menajè a; ki pou sa ven bon jen kalite pwodui ak sèvis touristik a; ki pou sa ka fè jesyon Ospitalite nan Otèl ak Restoran yo; ki pou sa ka fè preparasyon ak bon jen kalite sèvis manje lan restoran, lan chenn restoran ki fè sèvis manje rapidman, nan Otèl, nan lekòl, lan kan pou sa l pasé vakanse ak enstitisyon piblik epi ki prive tout ak, ki fè jesyon pou bay bon jen kontwole kalite epi sévis pou manje ak bwesons alkòlisès ak kolas epitou ki pou sa ka fè ak bay baz pou jus fwi natirèl pou sa donn ki se (abiko, anana, chadèques, grenadia, goyav, mango, zoranj, papay, elatrye..).

Mwen di ou mèsi anpil.

Copyright © 2008-2019, DARION-EAU CLAIRE GLOBAL PARTNERSHIPS INC.,
Ottawa (Ontario), Canada
International copyright laws apply
Unpublished copyright work – all rights reserved under the right laws in Canada.

 

 

Afilyasyon:

Cette société est constituée en vertu de la Loi canadienne sous les sociétés par actions (LCSA) (L.R.C. 1985, ch. C-44). Il s’agit de la loi fédérale qui régit la constitution d’une entreprise en société au Canada.

 

EVÈNMAN KAP VINI AK DÈNYE NOUVÈL

Nasyonzini Asanble 70yèm Jeneral la te deziyen 2017 kòm Ane Entènasyonal Touris Dirab pou Devlopman (A / RES / 70/193).

Sa a se yon opòtinite inik pou ogmante konsyantizasyon nan kontribisyon touris dirab nan devlopman nan mitan piblik ak prive sektè desizyon ak piblik la, pandan y ap mobilize tout moun ki gen enterè yo travay ansanm nan fè touris yon katalis pou chanjman pozitif.
Nan kontèks la nan inyon an 2030 Agenda pou Devlopman Dirab ak objektif Devlopman Dirab (SDGs), Ane Entènasyonal la vize pou sipòte yon chanjman nan politik, pratik biznis ak konpòtman konsomatè nan direksyon pou yon sektè touris plis dirab ki ka kontribye nan SDG yo.

OMT Website

OMT Website la sou Entènet la te inikmen nan lang Fransé oswa na lang Engles oswa nan lang Pagnol avek lot lang plis pale yo.

Pou plis enfòmasyon, konsilte Organisation Mondiale du Tourisme OMT | Institution spécialisée des Nations Unies

Jounen Mondyal la nan '' Zafè Touris se zafè tout moun '', 27 septanm, 2017

Pin It on Pinterest

Share This